Máy kiểm tra nhiệt độ Film cách nhiệt

Gọi: 0363548327

Model: LS301

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Cường Độ UV LS126C

Gọi: 0363548327

Model: LS126C

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±1%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(±1%)

Hãng sản xuất: Tunkia

7,700,000  8,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(± 2%)

Hãng sản xuất: Tunkia

6,000,000  6,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm WT103(± 5%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 5%)

Hãng sản xuất: WT

4,000,000  4,500,000 

Máy Đo Nam Châm WT103(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 2%)

Hãng sản xuất: WT

5,500,000  6,000,000 

Máy Đo Năng Lượng UV

Gọi: 0363548327

Model: UV160

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Giá: 14,500,000 

Máy Đo Năng Lượng UV LS128-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS128

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: 17,500,000 

Máy Đo Ánh Sáng UVC tích hợp LS127C-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS127C

Hãng sản xuất: LINSHANG

12,000,000  12,500,000 

Máy Đo Độ Đục 1000 NTU

Gọi: 0363548327

Model: NTU1000

Hãng sản xuất: Sonda

Giá: 9,000,000 

Máy kiểm tra nhiệt độ Film cách nhiệt

Gọi: 0363548327

Model: LS301

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Cường Độ UV LS126C

Gọi: 0363548327

Model: LS126C

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±1%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(±1%)

Hãng sản xuất: Tunkia

7,700,000  8,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(± 2%)

Hãng sản xuất: Tunkia

6,000,000  6,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm WT103(± 5%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 5%)

Hãng sản xuất: WT

4,000,000  4,500,000 

Máy Đo Nam Châm WT103(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 2%)

Hãng sản xuất: WT

5,500,000  6,000,000 

Máy Đo Năng Lượng UV

Gọi: 0363548327

Model: UV160

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Giá: 14,500,000 

Máy Đo Năng Lượng UV LS128-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS128

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: 17,500,000 

Máy Đo Ánh Sáng UVC tích hợp LS127C-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS127C

Hãng sản xuất: LINSHANG

12,000,000  12,500,000 

Máy Đo Độ Đục 1000 NTU

Gọi: 0363548327

Model: NTU1000

Hãng sản xuất: Sonda

Giá: 9,000,000 

Máy kiểm tra nhiệt độ Film cách nhiệt

Gọi: 0363548327

Model: LS301

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Cường Độ UV LS126C

Gọi: 0363548327

Model: LS126C

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±1%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(±1%)

Hãng sản xuất: Tunkia

7,700,000  8,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(± 2%)

Hãng sản xuất: Tunkia

6,000,000  6,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm WT103(± 5%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 5%)

Hãng sản xuất: WT

4,000,000  4,500,000 

Máy Đo Nam Châm WT103(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 2%)

Hãng sản xuất: WT

5,500,000  6,000,000 

Máy Đo Năng Lượng UV

Gọi: 0363548327

Model: UV160

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Giá: 14,500,000 

Máy Đo Năng Lượng UV LS128-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS128

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: 17,500,000 

Máy Đo Ánh Sáng UVC tích hợp LS127C-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS127C

Hãng sản xuất: LINSHANG

12,000,000  12,500,000 

Máy Đo Độ Đục 1000 NTU

Gọi: 0363548327

Model: NTU1000

Hãng sản xuất: Sonda

Giá: 9,000,000 

Máy kiểm tra nhiệt độ Film cách nhiệt

Gọi: 0363548327

Model: LS301

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Cường Độ UV LS126C

Gọi: 0363548327

Model: LS126C

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±1%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(±1%)

Hãng sản xuất: Tunkia

7,700,000  8,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(± 2%)

Hãng sản xuất: Tunkia

6,000,000  6,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm WT103(± 5%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 5%)

Hãng sản xuất: WT

4,000,000  4,500,000 

Máy Đo Nam Châm WT103(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 2%)

Hãng sản xuất: WT

5,500,000  6,000,000 

Máy Đo Năng Lượng UV

Gọi: 0363548327

Model: UV160

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Giá: 14,500,000 

Máy Đo Năng Lượng UV LS128-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS128

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: 17,500,000 

Máy Đo Ánh Sáng UVC tích hợp LS127C-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS127C

Hãng sản xuất: LINSHANG

12,000,000  12,500,000 

Máy Đo Độ Đục 1000 NTU

Gọi: 0363548327

Model: NTU1000

Hãng sản xuất: Sonda

Giá: 9,000,000 

Máy kiểm tra nhiệt độ Film cách nhiệt

Gọi: 0363548327

Model: LS301

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Cường Độ UV LS126C

Gọi: 0363548327

Model: LS126C

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: Liên hệ

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±1%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(±1%)

Hãng sản xuất: Tunkia

7,700,000  8,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: TD8620(± 2%)

Hãng sản xuất: Tunkia

6,000,000  6,500,000 

Máy Đo Từ Trường Nam Châm WT103(± 5%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 5%)

Hãng sản xuất: WT

4,000,000  4,500,000 

Máy Đo Nam Châm WT103(± 2%)

Gọi: 0363548327

Model: WT103(± 2%)

Hãng sản xuất: WT

5,500,000  6,000,000 

Máy Đo Năng Lượng UV

Gọi: 0363548327

Model: UV160

Hãng sản xuất: Đang cập nhật

Giá: 14,500,000 

Máy Đo Năng Lượng UV LS128-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS128

Hãng sản xuất: LINSHANG

Giá: 17,500,000 

Máy Đo Ánh Sáng UVC tích hợp LS127C-Linshang

Gọi: 0363548327

Model: LS127C

Hãng sản xuất: LINSHANG

12,000,000  12,500,000 

Máy Đo Độ Đục 1000 NTU

Gọi: 0363548327

Model: NTU1000

Hãng sản xuất: Sonda

Giá: 9,000,000 

Tin tức

Tin tức mới nhất